Wednesday, November 30, 2011

Pension brûlée

Le 30 novembre 2011

Mercredi. Hier, tôt, le matin, il y a eu un incendie à Gîrda de Sus. Il s’agît de la pension Straja, une construction en bois qui a brûlé en entier. Il n’y avait pas de touristes dans les 15 chambres et pas de voisins, la proprieté étant isolée.

Miercuri. Ieri dimineaţă a avut loc un incendiu la Gîrda de 
Sus. Este vorba de pensiunea Straja, o construcţie din lemn care a ars în întregime. Nu erau turişti în cele 15 camere şi nu avea vecini aproape, proprietatea fiind izolată.(photos: internet)

  

Litérature russe

Le 29 novembre 2011

Mardi. Je lis tout ce que je trouve, par exemple, L.N. Tolstoi, Notes, parce que je suis en train de faire un petit inventaire dans le secteur „litérature russe”, il y a là trop de livres qui ne sont pas intéressants pour nos élèves et qu’on va mettre dans le dépôt si je réussi en avoir un...
Le 1 décembre est là et avec cette fête, la
Fête nationale, le week-end prolongé...J’espère partir ces jours dans une ville pour faire des courses, mais je pense que tout le monde a des vacances à cette ocasion.

Marţi. Citesc tot ce-mi cade în mînă, de exemplu, L.N.Tolstoi, Însemnări, pentru că am ajuns tocmai la raftul „literatura rusă”, unde fac un mic inventar şi puţină ordine, sînt o mulţime de cărţi care nu au trecere la elevii de la noi, pe care le voi pune pe un raft depozit, dacă reuşesc să am unul...
1 decembrie este aproape şi cu el această sărbătoare naţională, care aduce cu sine un week-end prelungit...Sper să putem pleca pentru cumpărături la oraş, dar şi pentru a rezolva nişte treburi,însă mă gîndesc că toată lumea o fi în mini-vacanţă cu ocazia aceasta.

     

Monday, November 28, 2011

Ordinateur

Le 28 novembre 2011

Lundi. Aujourd’hui, j’ai pris mon laptop au CDI pour voir si je peux recepter l’internet de celui de l’école, mais ça ne va pas. Dommage, je dois faire appel à quelqu’un qui doit mettre en marche l’unique ordinateur qui me reste, j’en avais 4, aussi le poste de télévision et le vidéo. Tout ça pourrait être des moyens de documentation...

Luni. Azi, am luat cu mine laptopul la CDI, pentru a vedea dacă pot recepta internetul şcolii, dar nu merge. Păcat, trebuie să fac apel la cineva care se pricepe să pună în funcţie unicul calculator care mi-a mai rămas, avusesem 4, deasemenea televizorul şi video. Aceste aparate ar putea fi mijloace de documentare eficiente...


       

Saturday, November 26, 2011

Obsèques

Le 27 novembre 2011

Dimanche. Hier je suis allée aux obsèques de Elisabeta Beleiu, elle aurait eu ce jour 75 ans. Liviu n’a pas eu le temps d’y aller. Le service réligieux a été soutenu par le jeune pope, Tudor.

Duminică. Ieri am participat la înmormîntarea Elisabetei Beleiu, era chiar ziua în care ar fi împlinit 75 de ani. Liviu n-a fost. Nu a avut timp. Slujba a fost susţinută de preotul cel tînăr, Tudor.


     

Bravissimo

Le 26 novembre 2011

Samedi. Vers le soir, notre fils Liviuţ nous avait appelés pour nous dire bonjour et il‚ m’a dit que notre petit fils, Cristian avait appris une poésie et, en classe il l’avait si bien recitée que „la sua maestra” l’avait apprécié avec un „bravissimo”.


Martin de Salt Lake City est aussi un bon élève et Elisa vient d'apprendre à rire aux éclats.

Sîmbătă. Spre seară ne-a sunat fiul nostru Liviuţ şi ne-a spus despre Cristi că e silitor şi ordonat. Săptămîna aceasta a primit de la „sua maestra” un „bravissimo” pentru recitare.Martin de la Salt Lake city este de asemenea un elev bun, iar Elisa tocmai a învăţat să rîdă în hohote.
( photo:Cristi, Milano 2010)

    

Friday, November 25, 2011

Un vendredi de novembre

Le 25 novembre 2011

Vendredi. Aujourd’hui, j’ai reçu une invitation à un évenement, lancement d'un livre, de Mirela Mocan, de Pătrăhăiţeşti. Ce sera dimanche prochain.
Le soir, nous avons participé à une veillée dans le village de Şteu, l’autre grande-mère de notre filleule, Magda, est partie pour un monde meilleur.

Vineri. Azi, am primit o invitaşie la un eveniment, lansare de carte, de la Mirela Mocan, din Pătrăhăiţeşti. Va fi duminica viitoare.
Seara, am participat la un priveghi, în satul Şteu, cealaltă bunică a finei noastre, Magda, a plecat într-o lume mai bună.


Thursday, November 24, 2011

Mme ManilovLe 24 novembre 2011

Jeudi. Mme Manilov ne s’occupait pas de petites choses mesquines (surveiller les serviteurs, la cuisine), elle avait une bonne éducation. Les jeunes filles de son époque étaient instruites et éduquées dans des pensionnats où elles apprennaient trois matières importantes: le français-nécessaire à la vie heureuse du couple, le piano-pour offrir des moments agréables au mari et le ménage, c’est-à-dire le crochet pour créer des surprises agréables au mari.

Joi. D-na Manilov nu se ocupa de lucruri meschine (supravegherea servitorilor, bucătăriei), ea avea o educaţie aleasă. Tinerele din vremea sa primeau o bună instruire şi educare în pensioane, unde învăţau trei materii de bază: franceza-necesară la viaţa fericită a cuplului, pianul, pentru a oferi momente agreabile soţului şi menajul, adică croşetatul, pentru a crea surprize plăcute soţului.(photo:internet)

      

Wednesday, November 23, 2011

Fin d'automne, froid, poussière

Le 23 novembre 2011

Mercredi. Fin d’automne, sécheresse, froid, poussière.
Je suis assez occupée dans la bibliothèque et à la maison aussi, mais ici je n’ai pas envie d’être parfaite, donc je ne fais pas trop d’efforts, en plus j’ai commencé un livre de N.V.Gogol, la début du 19-e siècle, petites villes russes, l’atmosphère poussiéreuse...
55. Suflete moarteJ’ai eu trop souvent ce livre en main et je n’ai jamais eu le temps pour le lire. Il s’agit d’un roman, Ames mortes.

Miercuri. Sfîrşit de toamnă, uscăciune, frig, praf.
Sînt destul de ocupată cu biblioteca, dar şi acasă, însă aici îmi permit să mai las de la mine, nu fac prea multe eforturi ca să fiu perfectă, în plus, am început o carte de N.V. Gogol, început de secol al 19-lea, orăşele ruseşti, atmosferă prăfuită...
Am avut-o prea deseori în mînă, şi niciodată destul timp ca s-o citesc. Este vorba despre un roman, Suflete moarte.

       

Tuesday, November 22, 2011

Les vidéoclips de Liviu et Martin

Le 22 novembre 2011


http://www.youtube.com/watch?v=_amb5eqRrBQ&feature=shareMardi. Samedi, Liviu et Dan-Martin ont filmé des cantiques de Noël avec Armonik et les deux solistes, Andreea Todor et Mihai Sicoe. Depuis, chacun travaille pour réaliser les meilleurs films...

Marţi. Sîmbătă, Liviu şi Dan-Martin au filmat colinde cu Armonik şi soliştii, Andreea Todor şi Mihai Sicoe. De atunci fiecare lucrează pentru a realiza cele mai bune filme... 

Monday, November 21, 2011

Sécheresse et poussière

Le 21 novembre 2011

Lundi. Il n’a pas plu depuis longtemps et il y a beaucoup de poussière partout, mais dans l’école plus qu’ailleurs. Normalement le personnel qui s’occupe de nettoyage devrait passer chaque jour l’aspirateur ou un torchon humide dans les salles de classe et dans les couloirs, mais c’est impossible parce qu’il n’y a pas assez de personnes pour ce travail. Une des femmes s’est mariée depuis peu de temps et elle est partie. Le poste est bloqué. On ne peut pas employer une autre personne parce que c’est la crise...Dans cette école il y a eu toujours la crise d’une façon ou d’une autre...

Luni. N-a mai plouat de multă vreme şi este praf peste tot, în şcoală mai mult decît oriunde. În mod normal, personalul care se ocupă de curăţenie ar trebui să aspire sau să şteargă cu cîrpă umedă zilnic toate podelele, în sălile de clasă şi pe coridoare, dar acum mai mult ca de obicei, au o scuză, sînt prea puţine persoane. Una dintre femei s-a măritat şi a plecat. Nu se poate angaja altcineva în loc pentru că e criză...În această şcoală a fost mereu criză într-un fel sau altul...  


Sunday, November 20, 2011

Chacun de son côté

Le 20 novembre 2011

Dimanche. Les enfants sont partis vers les 11h et nous sommes restés seuls, chacun de son côté...
Liviu a eu plein de visites aujourd’hui, les gens préparent les choses à regarder pendant les fêtes, des mariages auxquels ils ont pris part ou non, des cantiques et des noëls.
Samedi, il a filmé avec Dan-Martin la bande de musiciens Armonik avec des noëls. Bientôt, nous allons les voir et écouter sur youtube.

Duminică. Copiii au plecat către ora 11oo şi noi am rămas singuri, fiecare cu ale sale...
Liviu a avut o mulţime de vizite  astăzi, oamenii îşi pregătesc şi în acest fel sărbătorile, de văzut nunţi la care au participat sau nu, ori muzică, ori colinde.
Sîmbătă, el a filmat cu Dan-Martin trupa Armonik cu nişte colinde, o să-i vedem şi o să-i ascultăm curînd pe youtube.


Saturday, November 19, 2011

5 mois

Le 19 novembre 2011

Samedi. Visite de Dan-Martin et famille. Elisa vient d’avoir 5 mois.

Sîmbătă. Vizita lui Dan-Martin cu familia. Elisa tocmai a făcut 5 luni.

     


Si je comprends bien...

Le 18 novembre 2011

Vineri. Dès le début, la bibliothèque de l’école a été considéré un endroit où on gagne un peu d’argent sans avoir aucune responsabilité, sans rien faire et même sans y aller.
Cette perception existe en ce qui concerne le CDI aussi  et parfois ce sont des personnes qui ont un mot à dire sur son existence et son fonctionnement actuel qui agissent en pensant de cette manière. Je n’ai pas envie d’être plus explicite en ce moment, parce que je suis bien confuse et je me demande si je comprends bien les choses ou pas...

Vineri. Încă de la început, bibloteca şcolii a fost considerată un loc unde se poate cîştiga un ban fără nici o responsabilitate, fără să faci nimic sau chiar fără să dai pe acolo.
Această percepţie există şi în legătură cu CDI şi uneori, chiar persoane care au un cuvînt de spus în privinţa existenţei şi a funcţionării sale actuale acţionează gîndind astfel. Nu pot să fiu mai explicită deocamdată, fiind eu însămi confuză şi chiar mă întreb dacă înţeleg bine ce se petrece...


    

Thursday, November 17, 2011

Fan films coréens

Le 17 novembre 2011

Jeudi. Mon amie Lyliane a parfaitement raison quand elle m’écrit „Certains sont "accro" à la cigarette, l'alcool ou la drogue" pour toi c'est le film coréen.........
Il faut te ménager et prendre le temps de marcher un peu et surtout de dormir.”
Pourtant, aujourd’hui même, j’ai trouvé encore quelqu’un qui est fan des films coréens: c’est notre ami Daniel. Voilà.
Photo: Le motz rentre du pays

Joi. Prietena mea Lyliane are perfectă dreptate cînd îmi scrie că sînt prinsă de filmele coreene cum sînt alţii de ţigări, alcool sau droguri.....
Nu trebuie să-mi sacrific plimbările sau somnul pentru asta. Aşa este. Nu voi uita.
Totuşi, chiar azi, am descoperit încă un fan al acestor filme, chiar aici: este prietenul nostru Daniel. Ca să vezi!


Foto: A venit moţul din ţară


   

Wednesday, November 16, 2011

Fatiguée? ça arrive...

Le 16 fevrier 2011

Mercredi. Aujourd’hui, j’ai pris quelques photos, mais je n’ai pas eu le temps de faire ma promenade du soir. L’après-midi, j’ai cuisiné, j’ai vu le film et j’ai eu sommeil, mais je n’ai pas eu le temps de dormir. Ce soir je devrais me coucher tôt...

Miercuri. Azi, am făcut nişte fotografii, dar n-am avut timp de plimbarea de seară. Toată după masa am bucătărit, am văzut filmul şi mi-a fost tare somn, dar nu am avut timp să dorm. Astă seară ar trebui să mă culc devreme...

Daniel, l'autre documentaliste et Daniel l'élève
   

Tuesday, November 15, 2011

Petites habitudes

Le 15 novembre 2011

Mardi. Comme le CDI se trouve à la mansarde, je ne descend pas trop souvent pour dire bonjour aux autres de la salle des profs.
Même s’il y a ce travail, une demi-norme, je voudrais continuer mon programme de chaque jour, celui du matin ainsi que la petite promenade du soir et le film coréen.
Ces jours, je dois rentrer le citronnier dans sa place d’hiver. Pour le moment il se trouve au Point d’informations où il n’y a pas de chauffage et il commence à faire froid.

Marţi. Cum CDI-ul se găseşte la mansardă, nu prea cobor de acolo ca să-i salut pe ceilalţi din sala profesorală.
Chiar cu această jumătate de normă, aş vrea să continuu programul meu zilnic, cel de dimineaţă, plimbarea de seară şi filmul coreean.
În aceste zile trebuie neapărat să duc lămîiul la locul de iernat. Deocamdată se găseşte la punctul de informaţii unde nu e încălzire şi începe să-i fie frig.


Monday, November 14, 2011

Le premier jour

Le 14 novembre 2011

Lundi. Le premier jour de travail. Je n’ai pas pris l’appareil photo pour photographier ce que j’ai trouvé dans le CDI. Certainement, il y a là beaucoup de travail, parce que, pour le moment l’endroit est aussi un dépôt de livres de classe qu’on n’utilise plus. Donc, j’ai commencé avec les livres de classe.
Les enfants sont venus eux aussi, d’abord quelque’uns qui espéraient y trouver des livres de classe ainsi que des enfants qui voulaient des livres de lecture à la maison. Enfin, il paraît que ça pourait marcher...Je me souhaite bonne chance!

Luni. Prima zi de lucru. Nu mi-am luat aparatul foto pentru a avea o imagine despre ceea ce am găsit în CDI. Cu siguranţă, va fi multă treabă, pentru că deocamdată locul e şi un depozit de manuale care nu se mai utilizează. Prin urmare, am început cu manualele. Copiii au venit deîndată, nu vorbesc de minunatele dintr-a XII care şi-au organizat un chiul de la ora de istorie, au venit unii care sperau să găsească manualul pe care nu l-au primit la începutul anului, ca şi cei care aveau cărţi de restituit sau de împrumutat. În sfîrşit, s-ar părea că merge...Îmi urez noroc!

   

Sunday, November 13, 2011

Ceata lui Pitigoi --La troupe de la mésangeCeata lui Pitigoi -- Cantec pentru copii

Quelle bêtise!

Le 13 novembre 2011

Dimanche. Je me suis promenée presque une heure, mais il faisait assez froid. Je n’ai pas pris la route vers le centre mais dans l’autre direction, en aval si on pense à la rivière. Il était assez tard, 17h. Ce soir, il y avait assez de circulation sur la DN75. Pendant la semaine, j’ai constaté qu’il y avait des courses de vitesse avec des voitures du Pont jusqu’au Centre. Sur 300-400m. Je n’ai pas bien vu les voitures, mais ils se rangeaient comme les coureurs dans la course de vitesse, sur une ligne. Quelle bêtise!

Duminică. M-am plimbat aproape o oră, dar era destul de frig. N-am luat-o înspre centru, ci în cealaltă direcţie, în aval dacă te gîndeşti la rîu. Era destul de tîrziu, ora 17oo.
În timpul săptămînii am observat că există nişte concursuri de viteză cu maşini de la Pod pînă în Centru. Să zic 300-400m. Nu am văzut bine maşinile, dar se aranjau cîte două pe o linie ca şi alergătorii de viteză. Ce prostie!


    

Saturday, November 12, 2011

Chaussons tricotés

Le 12 novembre 2011

Samedi. J’ai voulu apprendre à tricoter des chaussons pour bébé.  Il y a longtemps, j’en ai reçu plusieurs, mais je les ai donnés tous, sans garder un pour avoir un modèle. Maintenant on trouve du tout sur internet. Tout d’abord c’est ma cousine Tuca qui m’a envoyé un link, ensuite j’en ai trouvé plusieurs. Biensûr je veux les faire pour ma petite fille Elisa, mais je ne sais pas si elle en a vraiment besoin...maintenant on trouve de si jolies choses dans les magasins...

Sîmbătă. Am vrut neapărat să învăţ să tricotez botoşei pentru bebe. Acum multă vreme, am primit mai multe perechi, dar le-am dat, nu am păstrat măcar una de model. Acuma, e adevărat, pe internet găseşti de toate, chiar şi lecţii de tricotat botoşei. Mai întîi, mi-a trimis verişoara Tuca un link, apoi am găsit şi eu cîteva. Bineînţeles, doresc să-i fac pentru nepoata mea Elisa, dar chiar nu ştiu dacă ea are într-adevăr nevoie, acuma se găsesc atîtea lucruri drăguţe în magazine...


    

Chance?

Le 11.11.11
Vendredi. J’ai été à l’école pour faire un programme pour le CDI. Je travaillerai avec le prof de roumain.
Vineri. Am fost la şcoală pentru a face un program pentru CDI. Voi lucra cu proful de română.

Thursday, November 10, 2011

Sortie de la naphtalène

Le 10 novembre 2011
Jeudi. Il paraît qu’on me sort de la naphtalène pour remettre en fonction le  C.D.I. de l’école. J’ai un peu peur de ce que je pourrais y trouver, mais surtout je voudrais me proteger de des déceptions, parce que le travail à la bibliothèque de l’école et ensuite au CDI, m’en avait causé beaucoup.
Joi. Se pare că am fost scoasă de la naftalină pentru a repune în funcţie CDI-ul şcolii. Mi-e puţin teamă de ceea ce aş putea găsi acolo, dar mai ales aş vrea să-mi iau măsuri să mă pot proteja de nişte decepţii, pentru că munca la biblioteca şcolii şi apoi la CDI, mi-au cauzat multe.